2012

رضا نونهال

  Numerical and Experimental Investigation of the Effect of Gate Lip on Flow Aeration Downstream of Outlet Gates دانشجو: رضا نونهال استاد راهنما: دکتر احمد احمدی و دکتر محمد رضا کاویانپور استاد مشاور: مهندس رضا روشن پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش سازه های...

Read More

شایان برجسته ملکی

مدل آزمایشگاهی انتشار جت ثقلی منفی در رودخانه (Experimental Modeling of Diffusion of Negatively Buoyant Jets in Streams) دانشجو: شایان برجسته ملکی استاد راهنما: دکتر هومن حاجی کندی استاد مشاور: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران،...

Read More

سید محمد مهدی ملائکه پورشوشتری

مدل بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مدیریت بهم پیوسته سیلاب شهری (Integrated Stormwater Management Model under Climate Change) دانشجو: سید محمد مهدی ملائکه پورشوشتری استاد راهنما: دکتر فرهاد یکه یزدان دوست استاد مشاور: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان...

Read More

امین حسنعلی پور شهر آبادی

ارزیابی میدان جریان روی سرریز های پلکانی در شرایط انتقالی (Assessment of Flow Field in Transient Regime over Stepped Spillways) دانشجو: امین حسنعلی پور شهر آبادی استاد راهنما: دکتر مهدی اژدری مقدم و دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد...

Read More

مازیار سحابی

شبیه سازی عددی تاثیر شرایط جریان یکنواخت بر نحوه آبشستگی دو لوله موازی مستغرق تحت زوایای مختلف نسبت به هم (Numerical Simulation of Steady Flow Conditions Effect on Scour Erosion of Two Submerged Parallel Pipes under Different Angles to Each Other) دانشجو: مازیار سحابی استاد راهنما:...

Read More

Kimia Nazokkar

Optimum design of ramps for aerators of chute spillways Author: Kimia Nazokkar Supervisor: Dr. Mohamad Reza Kavianpour Adviser: Dr. Hamid Shamloo Thesis Submitted in Partial Fulillment of the Requirements for the Degree of Master of Science (M.Sc.) In Civil Engineering, Water-Hydraulic Engineering Islamic Azad University, Central Tehran Branch  September 2012  Abstract: Chute spillways involve...

Read More

علی مرادی

استفاده از نرم افزار FLUENT در تحلیل جریان های هیدرولیکی، مطالعه موردی: بررسی پدیده گردابه در خروجی های سد سیاه بیشه بالا (Using FLUENT Software for Analyzing Hydraulic Flows, Case Study: Assessment of Vortex in the Outlets of Siah Bishe Upper Dam) دانشجو: علی مرادی استاد راهنما:...

Read More

رسول غلامرضایی

استفاده از ژئوتیوپ در موج شکن های توده سنگی و اثر آن بر روی موج (The Use of Geo-tube for Rubble Mound Breakwaters and Its Effects on Wave Characteristics) دانشجو: رسول غلامرضایی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور استاد مشاور: دکتر فرزین صمصامی پایان نامه...

Read More

احسان دوزالی

بررسی روش های توسعه کم اثر بر روی رواناب شهری (Low Impact Development Studies on Urban Flood) دانشجو: احسان دوزالی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور استاد مشاور: مهندس ابوالفضل مقیمی پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی...

Read More
Top Footer