2011

مجتبی گودرزی

مطالعه فرسایش پذیری پایین دست پرتاب کننده های جامی به روش CFD (Study the Erosion Downstream of Flip Bucket Spillways Using CFD Model) دانشجو: مجتبی گودرزی استاد راهنما: دکتر مهدی اژدری مقدم استاد مشاور: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد...

Read More

هدی مهدی پور

طرح هیدرولیکی پلها به کمک روش های عددی (Hydraulic Design of Bridges Using Numerical Methods) دانشجو: هدی مهدی پور استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور استاد مشاور: مهندس حسین رسولزاده پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی آب-هیدرولیک،...

Read More

احسان سلطانی سامانی

بررسی آزمایشگاهی ابشستگی پایین دست پرتاب کننده جامی شکل (Experimental Investigation of Scour Downstream of Ski Jump Flip Bucket) دانشجو: احسان سلطانی سامانی استاد راهنما: دکتر غلامحسین اکبری و دکتر محمد رضا کاویانپور استاد مشاور: مهندس رضا روشن پایان...

Read More

پروانه نیکرو

شبیه سازی و مدیریت سیلاب بر روی رودخانه های مستقر در مخروط افکنه ها، مطالعه موردی: مخروط افکنه و حوضه رودخانه جاماش (Simulation and Flood Management on Rivers in Alluvial Fans Area, Case Study: Jamash River in Bandar Abbas, Iran) دانشجو: پروانه نیکرو استاد راهنما: دکتر...

Read More

سعید صنعتی منفرد

بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر عملکرد آبگیر های مجاور نیروگاهی بر میدان جریان ورودی آبگیر، مطالعه موردی: آبگیر نیروگاه سد گوتوند علیا) (Numerical and Experimental Investigation of the Neighboring Effects on Intakes Operation and Flow Pattern, Case Study: Gotvand Dam, Iran) دانشجو:...

Read More

محمد جواد منظمی

بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر شکل لبه دریچه بر میدان جریان پایین دست دریچه های تحتانی (Numerical and Experimental Investigation of the Effect of Gate Lip on Flow Domain Downstream of Outlet Gates) دانشجو: محمد جواد منظمی استاد راهنما: دکتر احد احمدی و دکتر محمد رضا...

Read More

محسن محبی

بررسی عددی و آزمایشگاهی تغییرات فشار در سرریزهای پلکانی (Numerical and Experimental Investigation of the Pressure Change in Stepped Spillways) دانشجو: محسن محبی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور استاد مشاور: مهندس رضا روشن پایان نامه کارشناسی ارشد عمران،...

Read More

حسین جمشیدی آرانی

تاثیر افزایش سطوح نفوذناپذیر سطح حوزه آبی بر روی افزایش ریسک سیلاب در پایاب، مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه گرگان رود (Effect of Increase of Impressible Area in Basin on Increasing Flood Risk in Downstream, Case Study: Gorganrood Basin) دانشجو: حسین جمشیدی آرانی استاد...

Read More

سروناز حسینی غفاری

بررسی عددی و آزمایشگاهی هندسه سرریز و شیب تنداب بر میدان جریان سرریز شوت (Numerical and Laboratory Investigation of Aerator Geometry and Spillway Slope Effect on Flow Field on Chute Spillways) دانشجو: سروناز حسینی غفاری استاد راهنما: دکتر حمید شاملو استاد مشاور: دکتر محمد...

Read More

Omid Aminoroayaie Yamini

Experimental and Numerical Study of Flow Domain over Compound Flip Buckets Author: Omid Aminoroayaie Yamini Supervisor: Dr. Mohamad Reza Kavianpour Adviser: Reza Roshan Thesis Submitted in Partial Fulillment of the Requirements for the Degree of Master of Science (M.Sc.) In Civil Engineering, Water-Hydraulic Engineering K. N. Toosi University of Technology January 2012 Abstract:Flip buckets are...

Read More
Top Footer