2010

مهرنوش هدایتی زاده

کاربرد و مقایسه مدل های مفهومی برای تحلیل مدل سازی منطقه ای سیلاب (در حوضه های کوهستانی) (Application and Comparison of Conceptual Models for Regional Flood Frequency Modeling) دانشجو: مهرنوش هدایتی زاده استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه...

Read More

علی شمسی شهر آبادی

بررسی عددی جریان دو فازی آب و هوا بر روی سرریز آزاد به کمک نرم افزار ANSYS ، مطالعه موردی: سرریز سد شفارود (Numerical Two Phase Analysis in Chute Spillways Using ANSYS, Case Study: Shafaroud Dam, Iran) دانشجو: علی شمسی شهر آبادی استاد راهنما: دکتر محمد رضا...

Read More

مهرنوش گلستانی

کاربرد و مقایسه سیستم های هوشمند در تعیین مناطق همگن (حوزه های آبریز کوهستانی) (Application and Comparison of Intelligent Systems for Delineation of Homogeneous Regions in Basins) دانشجو: مهرنوش گلستانی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد...

Read More

اسماعیل صحراییان

بررسی تاثیرات شیب و طول هواده در هوادهی سرریزهای شوت، مطالعه موردی: سد آزاد (Effects of Slope and Length of Aerator Ramp on Aeration of Flow over Chute Spillways, Case Study: Azad Dam Spillway) دانشجو: اسماعیل صحراییان استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه...

Read More

محمود پورعلی

بررسی عددی و آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی سرریز های جانبی، مطالعه موردی: سرریز عجب شیر (Numerical and Experimental Investigation of Side Channel Spillways, Case Study: Ajabshir Spillway) دانشجو: محمود پورعلی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه...

Read More

سید محمد کاظم امامی

تحلیل عددی جریان رسوب در تونل تخلیه کننده تحتانی سدها (Numerical Analysis of Density Flow of Sediment through Bottom Outlet Conduits) دانشجو: سید محمد کاظم امامی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی...

Read More

سحر بنی سلطان

شبیه سازی عددی رسوبگذاری در مصب دریا، مطالعه موردی: خور موسی (Numerical Simulation of Sedimentation in Estuary, Case Study: Khur-e-Musa) دانشجو: سحر بنی سلطان استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی...

Read More
Top Footer