2009

حسین رسول زاده

طراحی بهینه پل ها با بهره گیری از مدل HEC-RAS   (Designing Bridges Optimally Using HEC-RAS Model) دانشجو: حسین رسول زاده استاد راهنما: دکتر محمد صادق صادقیان استاد مشاور: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی آب،...

Read More

زهرا سادات میر صانع

مدیریت حوضه آبریز بوسیله مدل SWAT (Management of Watershed Using SWAT Model) دانشجو: زهرا سادات میر صانع استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی آب-هیدرولیک، دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر الدین...

Read More

محمد میری

بررسی عددی و آزمایشگاهی عملکرد هواده ها در سرریز های آزاد (Numerical and Experimental Assessment of Aerator Performance in Free Spillways) دانشجو: محمد میری استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی آب-هیدرولیک،...

Read More

سیده معصومه حسینی

بررسی عددی و آزمایشگاهی جریان بر روی سرریز های پلکانی، مطالعه موردی: سرریز سد سیاه بیشه (Assessing Flow on Stepped Spillways, Case Study: The Spillway of Siahbishe Dam, Iran) دانشجو: سیده معصومه حسینی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی...

Read More

نوذر نوذری

بررسی جریان دو فازی در تونل تخلیه کننده سد (Assessment of Two Phase Flow in Bottom Outlet) دانشجو: نوذر نوذری استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی آب-هیدرولیک، دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر...

Read More
Top Footer