2008

بهروز پیروز

حل عددی جریان هوادهی در پایین دست هواده ها در تخلیه کننده های تحتانی سدها، مطالعه موردی: حل عددی تخلیه کننده تحتانی سد سفید رود با استفاده از FLUENT (Numerical Analysis of Flow Aeration Downstream of Aerators in Bottom Outlet Conduit, Case Study: Numerical Analysis of the Bottom Outlet...

Read More

آرش مشتاقیان

بررسی عددی مکانیسم هوادهی در سرریز های پلکانی با استفاده از FLUENT (Numerical Investigation of Aeration Mechanism on Stepped Spillways Using FLUENT) دانشجو: آرش مشتاقیان استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور استاد مشاور: دکتر حمید شاملو پایان نامه کارشناسی...

Read More

امیر مسعود شاعری

بررسی فشار دینامیکی بر روی پرتاب کننده های جامی (Assessment of Dynamic Pressures on Flip Buckets) دانشجو: امیر مسعود شاعری استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی آب-هیدرولیک، دانشکده عمران دانشگاه...

Read More
Top Footer