2007

لیلا طالبی

ارزیابی دینامیکی جریان عبوری از مجموعه استوانه های قائم و  افقی (Hydrodynamic Evaluation of Flow around Vertical and Horizontal Circular Cylinders) دانشجو: لیلا طالبی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی...

Read More

محمدرضا روغنی

ارزیابی میزان سیل در حوضچه های آبریز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (Watershed Flood Estimation Using Neural Networks) دانشجو: محمدرضا روغنی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی آب-هیدرولیک،...

Read More

مهدی واودی

بررسی عددی توزیع فشار هیدرواستاتیکی عمقی و میزان آبشستگی ناشی از برخورد جت در حوضچه های استغراق (Numerical Investigations of Pressure Distribution and Bed Erosion in Plunge Pools) دانشجو: مهدی واودی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور استاد مشاور: دکتر...

Read More

حسن رزم خاموش صوفیانی

مدیریت سیلاب رودخانه شهری، مورد مطالعاتی: تهران (Urban River Flood Management, Case Study: Tehran) دانشجو: حسن رزم خاموش صوفیانی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی آب-هیدرولیک، دانشکده عمران...

Read More

صابر معظمی

تحلیل عددی جریان دوفازی آب و هوا در تونل های تخلیه کننده تحتانی (Numerical Analysis of Air-Water Two Phase Flow in Bottom Outlet Conduits) دانشجو: صابر معظمی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی آب-هیدرولیک،...

Read More
Top Footer