2006

اکبر مختارپور

تاثیر توسعه و ساخت و ساز شهری بر روی رواناب حوضچه های شهری، مورد مطالعاتی: تهران (The Evaluation of City Construction and Development on City Pools Runoff, Case Study: Tehran) دانشجو: اکبر مختارپور استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد...

Read More

عبدالله ثعبانی

نیرو های هیدرودینامیکی وارد بر دال کف حوضچه های آرامش ناشی از فشار های دینامیکی (Hydrodynamic Forces Caused by Pressure Fluctuations on the Slabs of Stilling Basins under Hydraulic Jump) دانشجو: عبدالله ثعبانی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی...

Read More

ابراهیم خلیفه

کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در بررسی فرسایش بادی (Application of Remote Sensing and Geographic Information Systems in Wind Erosion Studies) دانشجو: ابراهیم خلیفه استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور استاد مشاور: مهندس مجتبی پاکپرور پایان...

Read More

محمدعلی پورحسن زارع

ارزیابی ریسک سیلاب در رودخانه های شهری با استفاده از مدل های یک بعدی و دوبعدی، مورد مطالعاتی: رودخانه گرگانرود در بازه سد گلستان ۱ تا شهر گنبد کاووس (Flood Risk Assessment in Urban Floodpains with 1D-2D River Modeling, Case Study: Gorganrood River in Iran) دانشجو:...

Read More

حسام وطن دوست

بررسی نوسانات فشار در سرریز های فلیپ باکت (Assessment of the Pressure Fluctuations in Flip Buckets) دانشجو: حسام وطن دوست استاد راهنما: دکتر امیر خسروجردی استاد مشاور: دکتر محمد رضا کاویانپور و دکتر سید حبیب موسوی جهرمی پایان نامه کارشناسی ارشد...

Read More

محمدرضا نجفی

بهینه سازی هوادهی پایین دست دریچه های مجاری تخلیه کننده تحتانی سد ها با استفاده از روش های هوشمند (Optimum Air Demand Downstream of Bottom Outlet Leaf Gates Using Artificial Intelligence Methods) دانشجو: محمدرضا نجفی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان...

Read More

حمیدرضا معصومی

مطالعه ترکیبی عوامل موثر بر افت انرژی در سرریز های پلکانی (Study on Combined Effect of Parameters on Energy Loss in Stepped Spillways) دانشجو: حمیدرضا معصومی استاد راهنما: دکتر امیررضا زراتی و دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران،...

Read More
Top Footer