2005

کورش کریمی میرآبادی

ارزیابی نیروهای هیدرودینامیک وارد بر استوانه های مستغرق در معرض جریان امواج با استفاده از مدل گرداب (Mathematical Analysis of Hydrodynamic Forces on Submerged Cylinders under Waves Transmission Using DVM Method) دانشجو: کورش کریمی میرآبادی استاد راهنما: دکتر محمد رضا...

Read More

واهه نرسیسیان

ارزیابی عملکرد هواده ها در تخلیه کننده تحتانی سدها (Evaluation of the Performance of Aerators in Bottom Outlets of Dams) دانشجو: واهه نرسیسیان استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی آب-هیدرولیک، دانشکده...

Read More

امین طغرایی

حل معادلات میدان جریان در پدیده آبشستگی اطراف موانع (Analysis of Flow Field Equations around Circular Cylinders near an Erodible Bed) دانشجو: امین طغرایی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی آب-هیدرولیک،...

Read More

امیر آقا کوچک

مدل عددی جریان در آبگذر های تحتانی با در نظر گرفتن اثر هوادهی (Numerical Analysis of Flow within Outlet Conduits Including the Effect of Aeration) دانشجو: امیر آقا کوچک استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی...

Read More
Top Footer