2003

الهام طلوعی راد

بررسی تاثیر هندسه هواده ها بر هواگیری جریان در سازه های هیدرولیکی روبسته (Study the Effect of Aerators in Closed Conduits on the Quantity of Air Injection) دانشجو: الهام طلوعی راد استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور استاد مشاور: دکتر جلال عطاری پایان نامه...

Read More

علی تقی پور

بررسی عددی نیرو های هیدرودینامیک وارد بر لوله های مستغرق و در معرض جریان با استفاده از روش گرداب (ورتکس) (Numerical Assessment of Hydrodynamic Forces Existed around Underwater Circular Cylinders Using Discrete Vortex Method) دانشجو: علی تقی پور استاد راهنما: دکتر محمد رضا...

Read More

الهام رجبی

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تعیین میزان هوادهی در مجاری تخلیه کننده تحتانی سدها (Application of Neural Network for Flow Aeration downstream of Bottom Outlet Leaf Gates) دانشجو: الهام رجبی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران،...

Read More
Top Footer