2000

بابک محمدی

بررسی فشار دینامیک در پرش هیدرولیکی تشکیل شده روی کانال شیبدار و حوضچه آرامش با شیب معکوس (Assessment of Dynamic Pressures in Hydraulic Jump Occurring in Chutes and Stilling Basins with Reverse Slope) دانشجو: بابک محمدی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه...

Read More
Top Footer