2001

ایرج سعید پناه

حل عددی دوبعدی معادلات ناویر-استوکس به منظور تحلیل میدان جریان (Two Dimensional Numerical Solution of Navier-Stokes Equation to Analyze of Flow Domain) دانشجو: ایرج سعید پناه استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی...

Read More
Top Footer