2002

فرامرز فروتن

گامی در جهت اتوماسیون طراحی سدهای انحرافی (A Step Toward Automation Design of Diversion Dams) دانشجو: فرامرز فروتن استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور استاد مشاور: دکتر مخمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش سازه های...

Read More
Top Footer