1999

بهنام پیروز

نوسانات فشار در حوضچه های آرامش (Pressure Fluctuations in Stilling Basins) دانشجو: بهنام پیروز استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش سازه های هیدرولیکی، دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ...

Read More

امیر علی محمدی

نوسانات فشار پایین دست هواده ها (Pressure Fluctuations Downstream of Aerators) دانشجو: امیر علی محمدی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش سازه های هیدرولیکی، دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر الدین...

Read More

محمود نخعی

نوسانات فشار در پایین دست دریچه های تحتانی (Pressure Fluctuations Downstream of Bottom Outlet) دانشجو: محمود نخعی استاد راهنما: دکتر محمد رضا کاویانپور استاد مشاور: دکتر محمد ابراهیم بنی حبیب پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، گرایش سازه های...

Read More
Top Footer