زمینه های تخصصی و علاقه ها

 

 • هیدرولیک سدها و سازه های وابسته شامل تونل های تخلیه کننده تحتانی، انواع سرریزها، حوضچه های آرامش و استغراق
 • مدل سازی باد و فرسایش بادی
 • منابع آب و مدیریت رودخانه و سیل
 • هیدرودینامیک سازه های هیدرولیکی، رودخانه و …..
 • مدلسازی فیزیکی
 • مدلسازی عددی شامل مدل های توربولانس
 • مدلسازی جریان سطحی و سیل
 • اندرکنش آب و رسوب
 • شبیه سازی عددی مستقیم DNS
 • کاربرد مدل های مفهومی شامل شبکه عصبی، فازی سازی، سیستم های ژنتیک و مدل های ترکیبی
 • کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیائی
 • مدیریت سیلاب شهری
Page 1 of 7123»...Last »Top Footer